TÖRTÉNELEM
Tartalom
Hangos versek
Multimédia
Meghívók
Jegyzőkönyvek
Fegyelmik
Jogi dokumentumok
Beszédek
Versek, drámák
Gyöngy
Történetünk

Jogi dokumentumok - Alapító okirat

1. Az alapító megnevezése, címe

Élő Költők Társasága
2700 Cegléd, Felház utca (Szuperinfó)

2. Az alapítvány neve, székhelye, működési formája, időtartama

2.1. Neve: Élő Költők Társasága (Rövidítve: ÉKT)
2.2. Székhelye: 2700 Cegléd, Felház utca, asztal mellett
2.3. Működési formája: Jogi személyként működik és közérdekű célokat szolgál
2.4. Az alapítvány határozatlan időre jön létre.

3. Az alapítvány célja

A világirodalom és a világörökség tartalmi felduzzasztása.

Ezen belül:
- a hideg séta (angolul kultúra) fejlesztése,
- a kortárs költészet megreformálása,
- az irodalomtudomány kiszélesítése,
- az utókor megörvendeztetése.

Ezen belül elősegíteni:
- a rekreáció (az aktív pihenés, felfrissülés) feltételeinek megteremtését;
- hozzájárulni a társadalmi megelégedettség (szocio-orgazmus) fejlesztéséhez.

4. Az alapítvány induló vagyonának meghatározása

4.1. Az alapító a társaság létrehozásakor 58,-Ft, azaz ötvennyolc forint vagyont biztosít a 3. pontban meghatározott célok megvalósítására irányuló működés céljára. Ez az összeg elégséges a működés megkezdéséhez.

4.2. Az alapítvány pénzeszközeit kezelő pénzintézet neve: Raifázol Kisbandi Bank Rt.
Számlaszáma: 11908000-00000000-00000001

5. Az alapítvány jellege és a csatlakozás szabályai

Az Alapítvány zárt, ahhoz sem természetes, sem jogi személy a későbbiek során nem csatlakozhat, kivéve, ha több mint 1.000.000,-Ft, azaz egymillió forinttal (vagy annak legkisebb közös többszörösével) növeli az Alapítvány vagyonát.

6. Az alapítványi vagyon felhasználása, gazdálkodás

Az alapítvány saját vagyonából folyamatosan gondoskodik az alapítványi célok megvalósításáról.


Az alapítvány céljaira a Kuratórium döntése alapján felhasználható az alapítványi vagyon, a törzstőke 70 %-ának mértékéig, annak tőkehozadéka, az alapítvány vállalkozásainak bevételei és egyéb bevételei:
- eszközök, felszerelések vásárlására;
- egymás támogatására.

Az alapítványi vagyon pókeren történő tétként való felajánlása szigorúan tilos.
Az alapítványi vagyon kezelésére a Kuratórium kizárólagos letéti és vagyonkezelési megbízást köt a Matyesz és Társai befektetői tanácsadói counsulting és inzulting céggel.
Az alapítvány pénzeszközeinek felhasználása történhet kérelemre, esetenként pályázati kiírással, valamint fegyveres rablás hatására.
Az alapítvány forrásai: az alapítvány céljainak megvalósításához szükséges pénzösszeg az alapító, az alapítványhoz (kivételes esetben) csatlakozók és a felajánlást tevők (szponzorok) juttatásaiból tevődik össze.

7. Az alapítvány működése

7.1. Az alapítvány kuratóriuma:
A kuratórium az alapítvány kezelő szerve. A kurvatórium az alapítók nemi szerveinek kezelő szerve. A kuratórium a hatályos jogszabályok keretein belül és jelen alapító okiratban foglaltak szerint végzi feladatát az alapítványi célok megvalósítása érdekében.
A kuratórium tagjainak száma : 4 fő.
A kuratórium elnökét, titkárát, titkárnőjét, takarítónőit, táncosait, tévészerelőit, tagjait és kabalafiguráit az alapító jelöli ki határozatlan időre, és hívja vissza.
Ha a kuratórium a tevékenységével az alapítvány céljait veszélyezteti, az alapító a kijelölést visszamondhatja és kezelőként más szervet jelölhet ki.

A kuratórium összetétele az alapításkor

Név: id. ny.vez. Nagy Lajos
Lakcím: 6655 Kappanhalma, Kazalköz 5. III. pajta jobbra a tyúkól mellet.

Név: prof. gm. Revuczky Mátyás
Lakcím: 2700 Cegléd, Felház u. (Szuperinfó)

Név: Mácz Ákos
Lakcím: 2700 Cegléd, Alkotmány u. (Cukrászda)

Név: adj. k.m. Marina Béla
Lakcím: 2700 Cegléd, Kossuth F. u. liftakna.

7.2. A kuratórium az alábbi kérdésekben egyszerű szótöbbséggel dönt
- a vagyon kezelési elveiről, felhasználásáról, működtetéséről;
- a gazdálkodásról;
- az utalványozás rendjéről;
- a call-girls szolgáltatókról;
- a pályázatok kiírásáról.

A kuratórium határozatképes, ha tagjainak több, mint a fele jelen van, és azok közül az egyik az elnök vagy a titkár vagy a bérszámfejtő. A másik pedig józan.

7.2.1. Képviseleti és aláírási jog

Az alapítvány képviseletét a kuratórium elnöke látja el.
A kuratórium első képviselője: Nagy Lajos leköszönő elnök.
Az alapítvány cégbejegyzése akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá a kuratórium elnöke nevét önállóan (vagy anyagi segítséggel) írja alá a jelen alapító okirat mellékletét képező aláírási címpéldánynak megfelelően.
A bankszámláról való utalványozáshoz, továbbá a készpénz felvételéhez az elnök és a titkár és a Boney M. együttes aláírása szükséges.

7.3. A kuratórium minden év március 31-ig beszámolni tartozik az alapítónak az előző év működéséről és gazdálkodásáról. Kivéve, ha:

közeli hozzátartozóinak ingatlant vásárolt az alapítványi vagyonból
nagy összegű áfacsalást hajtott végre
saját bankszámlájára közvetlenül utalt pénzeket
Nem köteles továbbá vagyonfelhasználásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni.
Az alapító a kuratórium ellenőrzésére - független könyv(moly)vizsgálóként - Kuthy Györgyöt jelöli ki.

7.4. Az elnök gondoskodik az alapítói vagyon éves felhasználásáról szóló jelentés elkészítéséről és általában ellátja a kuratórium működésével kapcsolatos alapvető fontosságú teendőket, gondoskodik az alapítvány képviseletéről.
A titkár gondoskodik a kuratórium üléseinek összehívásáról, az ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről.

7.5. A kuratórium tagjai munkájukat ellenszolgáltatás nélkül végzik, de feladatuk ellátásával kapcsolatos igazolt és nem igazolt költségeiket az alapítvány megtérítheti.

8. Az alapítvány megszűnése

Megszűnik az alapítvány:

törléssel, ha céljai teljes egészében megvalósulnak
halállal, ha az alapító tagok egyszerre haláloznak el, ugyanabban a betegségben,
vagy ha a bíróság megszünteti.

Megszűnése esetén az alapítvány vagyona Nagy Lajos vagy annak jogutódjain (gyermekein) keresztül visszaszáll az alapítványra.

9. Záró rendelkezések

Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben az 1993. évi XCII. tv. rendelkezéseivel módosított Ptk-nak az alapítványokra vonatkozó rendelkezései irányadók.
Az alapító okiratot csak az alapító módosíthatja.
Az alapító okiratban foglaltakat az alapító megismerte és mint akaratával mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírja.
Jelen alapítványt a Pest Megyei Kis Bíróság veszi nyilvántartásba.

Cegléd, 2000. július 25.


Minden jog fenntartva © ÉKT 2000-2014