TÖRTÉNELEM
Tartalom
Hangos versek
Multimédia
Meghívók
Jegyzőkönyvek
Fegyelmik
Jogi dokumentumok
Beszédek
Versek, drámák
Gyöngy
Történetünk

Jogi dokumentumok - Jogi megbízás

From: ÉKT elnöksége
Cegléd 2700 Felház u. info@ekt.hu
---------------------------------------------------------
Mottó: „Nem biztos, hogy minden megbízó megbízható, de minden megbízhatatlan megbízott magabiztos.”

Megbízási szerződés

amely létrejött egyrészről az Élő Költők Társasága (képviseli: Nagy Lajos ügyvezető elnök, a továbbiakban MEGBÍZÓ), másrészről Herczegfy Schaller Balázs (Netorian, a továbbiakban MEGBÍZOTT) között az alábbi feltételekkel:

1. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy lehetőségeihez mérten felkutatja a környezetében élő és halott (esetleg élőhalott) költőket, tehetséges fűzfapoétákat.

2. Segít megcsapolni írói vénájukat azáltal, hogy az általuk elkészített műveket eljuttatja az ÉKT székhelyére további „vércsoport-megállapítás” céljából. Ezt megelőzően beszerzi a művek publikálásához szükséges (írásos vagy ráutaló magatartású) alkotói hozzájárulásokat. Ennek elmaradásából adódó minden későbbi hátrányos jogkövetkezmény felelősségét Megbízott vállalja.

3. Folyamatosan kapcsolatot tart a helyi médiumokkal (Loui Padre-t és Kolompár Aranka hivatásos lengyelpiaci kártyajóst leszámítva) az ÉKT kulturális tevékenységének, bemutatása, illetve propagálása céljából.

4. Az előző pont keretében – az ÉKT Elnöki Kollégiumával történt előzetes egyeztetést követően – nyilatkozhat, illetve tárgyalhat. Az előzetes egyeztetéstől csak akkor tekinthet el, ha azt a Megbízó (elsősorban anyagi) érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben is azonban a Megbízót – utólag – haladéktalanul értesítenie kell.

5. Megbízott köteles rendszeresen (legalább havonta egyszer) írásban, szóban vagy ráutaló magatartással beszámolni tevékenységéről a Megbízónak, illetőleg minden esetben, ha erre a Megbízó utasítja.

6. Jelen megbízásért anyagi ellenszolgáltatást a Megbízó nem fizet a Megbízott javára, utóbbi azonban részesedik mindabból az erkölcsi és szellemi hozadékból, amely tevékenysége kifejtése során keletkezik.

7. Megbízott viszont minden alkalommal fizet, amikor az ÉKT Elnöki Kuratóriuma vagy annak bármely tagja meglátogatja őt szülővárosában ellenőrzés céljából.

8. A Megbízással kapcsolatban esetlegesen felmerülő költségek (étkezés, utazás, nyilvános WC használata stb.) – ellenkező megállapodás hiányában – a Megbízottat terhelik.


Minden egyéb külön nem szabályozott kérdésben a hatályos Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) vonatkozó rendelkezései (474. § - 483. §-ai) irányadók.

A felek az esetleges vitás kérdések rendezése céljából, mint választott bírósági fórumot, kikötik az ÉKT Független Nővizsgálójának kizárólagos illetékességét.

Pécs, 2002. április 20.


(Nagy Lajos ÉKT Ügyvezető Elnök)
MEGBÍZÓ

(Herczegfy Schaller Balázs)
MEGBÍZOTT


Képek a szerződés aláírásáról


Minden jog fenntartva © ÉKT 2000-2014