TÖRTÉNELEM
Tartalom
Hangos versek
Multimédia
Meghívók
Jegyzőkönyvek
Fegyelmik
Jogi dokumentumok
Beszédek
Versek, drámák
Gyöngy
Történetünk

Jogi dokumentumok - Jogi megbízás

From: ÉKT elnöksége
Cegléd 2700 Felház u. info@ekt.hu
---------------------------------------------------------
To: Dr. Szabó István Tamás
független juhászbojtár, jogtanácsos

Tárgy: Felkérés

Tisztelt Dr. Szabó István Tamás Jogtanácsos Úr!

Hivatkozva 2001 február 23-i telefonbeszélgetésünkre, a következőkről tájékoztatom: Az ÉKT 2001. február 24-i Tripple-Name-Day ünnepi ülésén az elnökség egyhangú döntésével (négy igen, nulla nem, nulla tartózkodás mellett) teljekörűen felhatalmazta Revuczky Mátyás választott elnököt, hogy intézkedjék az ÉKT Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Etikai Kódexének elkészítéséről külső jogi tanácsadó igénybevétele mellett. Ezen döntés értelmében, a rám ruházott joggal ezúton megbízom Önt, hogy a fent részletezett dokumentumokat a Társaság részére elkészíteni szíveskedjék. Jelen felkérés elválaszthatatlan részét képező JOGI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (lásd lentebb) tartalmazza a részleteket.

Előzmény.

Amint az Ön előtt nyilvánvalóan nem ismeretlen, az ÉKT 2000. július 25. óta él és burjánzik. Működése azonban eleddig a jó ízlés és a szokásjog kettős bástyájának törékeny pallójára építkezett (esetenként, és hál istennek igen ritkán, egy zöldfülű harmadéves joghallgató zagyva megfogalmazásaira). Társaságunk ülései termékenyek, mégis botrányoktól hangosak, amelynek egyik különös folyománya és oka is egyben, hogy a törékeny palló repedezik, egyre nagyobb szilánkokat fúrva és egyre mérgesebb sebeket ejtve elnöktársaink folttalan lelkiismeretén, köztük jómagamén. Elérkezett az idő, hogy a szerteágazó irdatlan erőt egy nyugodt, stabil és kikezdhetetlen mederbe tereljük. Ennek megépítése azonban túlmutat roppant tehetségünkön, a feladat elvégzésére hibátlan szakembergárdára van szükségünk. Az Ön páratlan tehetsége és kimagasló szakmai múltja nem kerülte el Társaságunk figyelmét. Lehetősége egyszeri és megismételhetetlen. Maradéktalanul bízom benne, hogy felkérésünknek eleget téve munkájában olyan színvonalat produkál amely méltó az ÉKT szellemiségéhez és méltó harmincezer kg/mm szakítószilárdságú Barátságunkhoz.

Kérem T. Jogtanácsos Urat, hogy munkája során vegye figyelembe Társaságunk Alapító Okiratát és eddig közzétett Határozatait.

--------------------------------------------------------------------------------

JOGI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről R.M. választott elnök (továbbiakban MEGBÍZÓ) és Dr. SZ.I.T. jogtanácsos (továbbiakban MEGBÍZHATATLAN) között az alábbi feltételekkel:

1. Megbízhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés e-mailen való megkapását követő legkésőbb harminc naptári napon belül elkészíti az Élő Költők Társasága Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint az ezt szervesen kiegészítő Etikai Kódexét. A Szabályzatnak többek között tartalmaznia kell:
  • az elnökök jogait, kötelezettségeit, különös tekintettel a szavazati kérdéskörre, előjogokra, javadalmazásra
  • az ÉKT üléseinek összehívására, az ülésen való részvételre, az ülések feloszlatására vonatkozó jogokat, kötelezettségeket
  • az ülések napirendi pontjainak kérdését, (ki és hogyan kezdeményezhet napirendi pontokat, ki és hogyan állítja elő a meghívókat, ki és hogyan és milyen határidővel értesíti az elnököket, stb.)
  • az üléseken rendelkezésre álló hozzászólás, véleménynyilvánítás dilemmáját
  • a fegyelmi ügyek jogi rendezésének szabályait különös tekintettel a mellékbüntetések pontos szabályozására
  • az ülésen megjelenő elnökök öltözékére vonatkozó szigorú előírásokat
  • a Budapesti tagozat és a Ceglédi tagozat kizárólag földrajzi értelembe vett megalakulásának tényét
2. Megbízó fenntartja magának a jogot, hogy az elkészült jogi produktumokat kénye kedve szerint átírja, mielőtt azt az elnökség elé terjeszti. Megbízhatatlannak az átírás eseményének idejére megjelenési jog biztosít.

3. Megbízhatatlan elfogadja, hogy az SZMSZ és Etikai Kódex végleges, teljes szövege az Interneten bárki által olvasható lesz.

4. Megbízó nem veti el élből azt, hogy megbízhatatlan neve referencia munkája alatt a világhálón megjelenjen.

5. Megbízó fenntartja magának a jogot, hogy más jogi irodákkal is felvegye a kapcsolatot (Dr. Sz. M. vagy Dr. D. L.)

6. Megbízhatatlan a megbízótól semmilyen javadalmazást nem fogadhat el, pártatlanságának megőrzése érdekében.

7. Megbízó a megbízhatatlantól bármilyen javadalmazást elfogadhat, pártatlanságának megőrzése érdekében.

Kelt: Tészta, Hungary, 200.1 február 26.


Minden jog fenntartva © ÉKT 2000-2014